راهنمای خرید پردازنده intel core i7

1 1,770

High-CPUاگر کسی علاقه داشته باشد خودش قطعات کامپیوتر خودش رو سرهم هم کند  و یا حتی اگر بخواهید یه لپ تاپ بگیرید که دقیقا متناسب نیازش باشد قطعا اولین قطعه ای که بهش فکر میکنید CPU یا همان پردازنده هستش.

قطعا یه سری به intel corei فکر میکند حالا چه i7 و i5 ویا حتی i3 و  خب افراد فقط می دونند که i7 از همه بهتر است و قطعا اگر جلوی این دوستان دو لپ تاپ i7 کنار هم بگزاریم نم تواند بگوید کدام بهتر است و یا حتی افرادی هستند که این جمله i5u هایی هستند که از i7 بهتر هستند  و می توان واقعاً جمله درستی است. برای روشن شدن مطلب حتما ادامه مطلب را دنبال کنید…

Core یا هسته و پردازنده های چند هسته ایی یعنی چه؟؟؟

ببینید اون اول  که پردازنده معرفی میشدند همچنان تک هسته ای بودن و خب به دلایل متعددی کلاک هسته های cpu را نمی توانید زیاد بالا برد .به زبان ساده هر هسته سرعتی محدود دارد و نمی شود سرعت کلاک هسته cpu را بسیار بالا برد .

خب شرکت های سازنده آمدند ۲ هسته را با کلامی معقول در کنار هم قرار دادند . به کار میگویند  threading با انجام این کار قابلیت چند برنامه ای آسان تر میشود یعنی شما میتوانستید در لحظه چند برنامه را اجرا کنید  به این صورت که میلی ثانیه یک فرایند خاصی را پردازش می کند.

به بیت ساده تر شما فکر کنید یک خدمتکار دارید ای خدمتکاران با یک دست آشپزی میکند با یک دست با بچه بازی میکند و همچنین با یک دستمال که زیر پایش است و با کشیدن آن دستمال زمین را تمیز میکند حال اگر شما یک خدمتکار  دیگری در کنار این بنده خدا قرار دهید دیگر لازم نیست زمین را تمیز کند و قطعا سریع تر راه میرود و سریع تر به کار دیگرش میرسد . واقعاً بهتر بلد نبودم توضیح بدم . و کارش زود تر تمام میشود

تکنولوژی hyper-threading در core i7 چیست ؟

هسته ی پردازندهي پنتیوم IV در هر لحظه تنها قادر به پردازش يك دستورالعمل ميباشد. اين در حالي هست كه دستورالعمل ممكن است به همه ی توان cpu نيازي نداشته باشد، بنابراين بخشي از منابع سيستم بيكار ميماند، شركت اينتل براي حل اين مسئله فناوري Threading-Hyper را اولين بار در تراشهی پنتیوم IV با سرعت پردازش ۶۰/۳ گيگاهرتز معرفي نمود. اين تكنولوژي با استفاده از نظريهی پردازش موازي قادر بود منابع پردازنده را دستهبندي كند تا امكان پردازش چند دستورالعمل به صورت همزمان پديد آيد يا به نوعي این توانمندی شبيهسازي شود. با وجود اين فناوري هسته ی cpu به صورت دو هستهی مجازي به وسيلهی سيستم عامل شناسايي ميشود.

Intel+7th+gen+desktop+CPU+2به عنوان مثال، پس از تغييرات اعمال شده روي يك تصوير در نرم افزارهاي گرافيكي تحت پردازندههايي كه Threading-Hyper را پشتيباني ميكنند، به اين صورت عمل ميشود كه رشتهی ۱( Thread1 )برای نمايش تصوير جديد و همزمان با آن رشتهی ۲( Thread2 )برای نوشتن تصوير جديد ) با تغييرات جديد ( در حافظه استفاده ميگردد) در مجموع اين فناوري باعث گرديد كه سيستم عامل، يك پردازندهی تك هستهاي را دو پردازندهی مجزا يا يك پردازندهی دو هستهاي در نظر بگيرد. زماني كه اين فناوري فعال باشد، دادههاي بيشتري براي پردازش به هسته ارسال ميشود و سيستم در كاربردهاي چند وظيفهاي )Multitasking )عملكرد بهتري ارايه خواهد كرد. اين فناوري زماني تأثيرگذار است كه كاربر از چند برنامهی كاربردي يا از برنامههاي با پشتيباني از Threading-Hyper مانند Photoshop Adobe و Premiere استفاده كند. به دليل اينكه  cpu در اصل داراي يك هسته بيشتر نبود، هرگز كارايي كه انتظار ميرفت به وسيلهی Threading-Hyper برآورده نشد. هر چند اين تكنولوژي وظيفهاش را خوب انجام ميداد و برنامه هاي كاربردي كه با اين فناوري سازگار شده بودند كارايي فراتر از انتظاري داشتند، اما مشكل اينجا بود كه بسياري از برنامههاي كاربردي در زمان ارايهی Threading-Hyper براي اين فناوري نوشته نشده بودند و با آن ارتباط مناسبي نداشتند، كه سبب گرديد اين فناوري كارايي الزم را نداشته باشد

تکنولوژی توربو بوست Turbo Boost در core i7 چیست ؟

 

يكي از ويژگيهاي بسيار ارزندهی پردازندههاي چند هستهاي i Core شركت اينتل به خصوص پردازندههاي سري i5 Core و i7 Core فناوري Boost Turbo است. براي درك بهتر ويژگي اين فناوري دو پردازنده دو هستهاي و چهار هستهاي را كه هر دو آنها داراي توان مصرفي ۹۵ وات هستند، در نظر بگيريد. در پردازندهی چهار هستهاي اين توان بين چهار هسته تقسيم ميشود، در حاليكه در پردازندهي دو هستهاي توان بين دو هسته به اشتراك گذاشته ميشود. به عبارت سادهتر در پردازندهي چهار هستهاي، هر هسته ۷۵/۲۳ توان مصرف ميكند، در حاليكه توان مصرفي هر هسته در پردازندهي دوهستهاي، ۵/۴۷ وات است.

maxresdefaultهمانگونه كه ميدانيد، توان كمتر موجب ميشود تا پردازنده در فركانس پايينتري كار كند. بنابراين پردازندههاي چهار هستهاي فركانس پايينتري نسبت به پردازندههاي دو هستهاي دارند. به همين دليل است كه پردازندههاي چهار هستهاي اينتل نسبت به نسخه هاي دو هستهاي با فركانس پايينتري عرضه ميشوند. در حقيقت، تعداد هستههاي پردازنده و فركانس ساعت پردازنده با يكديگر رابطهی عكس دارند و افزايش يكي به معناي كاهش ديگري است. از طرفي همانطور كه گفته شد بسياري از برنامه هاي كاربردي امروزي توانايي استفاده از تمام امكانات پردازنده هاي چند هستهاي را ندارند و بيشتر با دو هسته پردازشي اجرا ميشوند. حال اگر چنين برنامههايي روي يك پردازندهي چهار هستهاي اجرا شوند، چه اتفاقي ميافتد؟ برنامهی كاربردي با توجه به خصوصيت خود تنها از يك يا دو هستهی پردازنده استفاده ميكند و به اين دليل بخشهايي از پردازنده غيرفعال است، در واقع مقدار كمي از ۹۵ وات توان مصرف ميشود. در صورتيكه اگر پردازنده قادر بود چنين وضعيتي را تشخيص دهد و تمامي توان خود را براي همان يك هسته استفاده كند كه كار پردازش را انجام ميدهد، در آن صورت ميتوانست با فركانس پالس ساعت باالتري عمل كند. در حقيقت، هنگامي كه cpu  در كاربردهاي تك منظوري قرار ميگرفت از تمامي توانش در يك هسته استفاده ميكرد و فركانس آن افزايش مييافت. اما هنگام استفاده از برنامههايي كه به چهار هسته نياز دارند، فركانس كاهش پيدا ميكرد. ً پاسخي به اين نياز است. پردازندههاي مبتني بر اين فناوري قادر فناوري Boost Turbo دقيقا هستند با توجه به تعداد هستههاي فعال، فركانس پردازنده را تغيير دهند. بهطور مثال، فركانس پردازندهي i7 Core 870 معادل ۹۳/۲ گيگاهرتز است، که با دو هستهی فعال این فرکانس به ۴۶/۳ گیگا هرتز میرسد و در وضعیتی که یک هسته آن فعال باشد فرکانس آن ۶۲/۳ گیگاهرتز افزایش می‌یابد. پردازندههاي سري i3 Core داراي اين ويژگي نيستند

حافظه های نهان در پردازنده های Core 2 و Core i

پردازندههاي ۲ Core داراي دو سطح حافظهي نهان هستند. به عبارت سادهتر در اين پردازندهها هر هسته داراي حافظههاي نهان سطح يك و سطح دو مستقل است. پردازندههاي جديد چند هستهاي i Core ،داراي سه سطح حافظهي نهان هستند. حافظههاي نهان سطح يك و دو مستقل و وابسته به هر هسته است، اما حافظهي نهان سطح سه بين تعدادي از هستهها مشترك است. حافظهي نهان اشتراكي موجب ميشود تا در صورتيكه يكي از هستههاي درون پردازنده غيرفعال شود، حافظهي نهان مرتبط با آن غيرفعال نشده و هستههاي ديگر قادر به استفاده از آن باشند. اين موضوع سبب ميشود تا كارايي پردازنده در برنامههايي كه به يك هسته نياز دارند، افزايش يابد. به طور كلي، ظرفيت حافظهي نهان پردازنده در كاربردهايي مانند ويرايش تصاوير ويدئويي تأثير بسزايي دارد . پردازندههاي نسل i Core نيز مانند سایر پردازندهها به سيستمهاي خنك كننده نياز دارند.

تفاوت پردازنده های لپ تاپ با کامپیوتر

■ توان مصرفی پردازنده های لپ تاپ یا نوت بوک کمتره و به فن ضعیف تری نیاز داره . چون در لپ تاپ  محدودیت توان داریم ( باتری ) اما در PC اینطور نیست و با برق شهر بدون محدودیت مدارات به صورت پیوسته در حال کارن .

■ فرکانس کاری پردازنده های  لپ تاپ کمتر ازcpu  های کامپیوتر رومیزیه . هر چی فرکانس بالاتر باشه یعنی سرعت قطع و وصل ترانزیستور های داخل پردازنده بیشتر میشه و این یعنی استهلاک و در نتیجه گرما و از اونجا که نمیشه در لپ تاپ فن بزرگ جاساز کرد میان فرکانس کاری رو کم در نظر میگیرن که به اینجور مشکلات نخورن .

■ دارای سوکت های مختلف ( بعضا مشابه ) و پایه های مشابه اما با کاربردی متفاوت هستند . مثلا شاید پایه ۴ cpu  لپ تاپ پایه منبع تغذیه باشه اما همون پایه در پردازنده PC شاید ورودی رم باشه .

■ در بعضی از پردازنده های لپ تاپ به دلیل اینکه جا برای چیپ های دیگه نیست ، چیپ های گرافیکی ، کنترل کننده حافظه ، انکدر و دیکدر های صوتی و تصویری روی همون قالب cpu باشن .

در کلcpu  های لپ تاپ به نسبت ضعیف تر طراحی می شن .

معماری Nehalem چیست ؟

نسل اول core i

Nehalem در واقع اسم یا کدی است که اینتل برای نسل جدید cpu هاش انتخاب کرده . مثل پدری که اسم اصغر رو میذاره رو بچش . همین . این معماری در نوامبر ۲۰۰۸ به همراه ۳ پردازنده جدید با نام های core i3 , core i5 و core i7 معرفی شد . در واقع نسل اول این پردازنده ها با این معماری شکل گرفت . i3 پردازنده ای کم توان و عملکرد پایین ، core i5 پردازنده ای با قدرت و عملکرد متوسط و core i7 پردازنده ای با قدرت و عملکرد فوق العاده . معماری Nehalem برای پردازنده core i7 دارای ۵ اسم یا کد هست : کدهای Gulftown ،  Bloomfield  و Lynnfield برای کامپیوتر های رومیزی و کدهای Clarksfield و Arrandale  برای لپ تاپ . به جای اینکه در مورد این پردازنده ها حرف یزنم و سرتون بیشتر از این درد بیاد یه جدول از سایت واقعا بدرد بخور علم فردا گذاشتیم که به طور خلاصه و مفید متوجه میشید که کدوم کد از این خانواده یعنی core i7 بهترینه .

معماری سندی بریج Sandy Bridge چیست ؟

نسل دوم core i

معماری سندی بریج هم مانند معماری نهالم یک کده ، اسمه . معماری سندی بریج تمام ویژگی های معماری نهالم رو داره اما فرق معماری سندی بریج با معماری nehalem تو اینه که این بار اینتل چیپ گرافیکی رو هم روی همون تراشه ای که CPU قرار داره جاساز کرده . تکنولوژی ساخت هم از ۴۵ نانو متر به ۳۲ نانومتر تغییر کرده . تمام cpu های موجود در این معماری دارای ۴ رقم مشخصه هستند یعنی core i7 xxxx مثل : core i7 ۲۶۰۰k . در این معماری نسبت به معماری قبلی که نهالم بود به دلیل اینکه پردازنده گرافیکی و کنترل کننده حافظه  روی یک قالب هست ، سرعت دسترسی به اطلاعات بیشتر و تاخیر در حافظه RAM کمتر شده .

7th-gen-intel-core-family در حالیکه در معماری نهالم ، چیپ گرافیک روی یه قالب جدا بود ضمن اینکه مسلما وقتی یک پردازنده به طور جداگونه پردازنده گرافیکی یا GPU داشته باشه در پردازش فرامین گرافیکی و ۳ بعدی بسیار قوی تر و سریعتر از دیگر پردازنده ها عمل می کنه البته در معماری سندی بریج ، گرافیک خیلی بالایی رو شماهده نمی کنیم . intel HD 2000 و intel HD 3000 . به غیر از پردازنده های core i3 که توربو بوست ندارند در پردازنده های core i5 و core i7 از تکنولوژی توربو بوست استفاده شده که بالا تر توضیح دادم . تکنولوژی توربو بوست در معماری نهالم هم هست اما نسخه اول آن . در سندی بریج توربو بوست نسخه ۲ رونمایی شد که تا ۲۰ درصد قدرت cpuرو افزایش میده . در کل بین سندی بریج و نهالم اولویت رو به سندی بریج بدید حالا چه تو لپ تاپ چه تو پی سی .

معماری آی وی بریج  Ivy Bridge چیست ؟

نسل سوم core i

معماری آی وی بریج هم یه اسمه . با این تفاوت که تکنولوژی ساخت از ۳۲ به ۲۲ نانو متر تغییر کرده . cpuگرافیکی از ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ به intel HD 4000 تغییر کرده . direct x 11.0 رو پشتیبانی می کنه . PCI Express 3.0 رو ساپورت می کنه . پست مرتبط : تشریح کامل فناوری PCI Express

۲۰ درصد انرژی کمتر مصرف می کنه اما با این حال ۲۰ درصد عملکرد بهتری نسبت به نسل قبل یعنی سندی بریج داره . در کل بین آی وی و سندی بریج اولویت رو به آی وی بدید حالا چه تو لپ تاپ چه تو پی سی .

معماری هزول   haswell چیست ؟

نسل چهارم core i

همونطور که می دونید و خب شاید هم ندونید ، شرکت اینتل هر از چند گاهی خلاصه یه چیزی خلق می کنه و به دنیا معرفی میکنه . هزول هم یکی از اون چیزهاست . سری Core i پردازنده های اینتل مثل core i3 و core i5 و core i7 همگی داخل یک خانواده جا میگیرن . مثلا خانواده سندی بریج . نهالم نسل اول بود ، سندی بریج دوم ، آی وی بریج سوم و حالا هزول نسل چهارم به حساب میاد . اینو واسه دوستانی که درعبارت ” نسل چهارم ” ابهام داشتن گفتم .

معماری هزول در ۴ ژوئن ۲۰۱۳ و در نمایشگاه محصولات کامپیوتری شهر تایپه ( Computex Taipei ) در کشور تایوان معرفی شد . نسل قبلیش سندی بریج ( Tock ) و آی وی بریج ( Tick ) بودن و نسل های بعدیش که قراره بعدا به بازار بیان ، برودول Broadwell  که Tick هست و بعد از برودول هم Skylake میاد که ۱۴ نانومتریه و Tock به شمار میره . یه توضیح هم در مورد تیک و تاک بدم . اینتل هر ساله یه خانواده جدید از پردازنده ها رو معرفی میکنه و این معرفی ، تابع قانون تیک و تاک هست . تیک Tick ، نحوه ساخت cpu و تکنولوژی اون هست ( مثل ۲۲ نانومتری ) ولی تاک Tock ، معماری جدید هست . الان مثلا آی وی بریج همون معماری سندی بریج هست فقط تکنولوژی ساخت از ۳۲ نانو به ۲۲ نانومتری تغییر کرده . در حالی که هزول Haswell یک معماری جدید هست با همون ۲۲ نانومتر .

cgi-black-background-light-bulbs-minimalistic-objects-1600x900-wallpaperسوکت های قابل پشتیبانی از هزول عبارتند از : LGA 1150 که برای کامپیوترهای رومیزی هست و سوکت  rPGA 947 که برای لپ تاپ هست . سوکت های BGA 1364 و BGA 1168 برای کامپیوترهای All in One  و آلترابوک ها و تبلت ها . در مورد BGA در پست ”

در cpu های هزول اینتل مثل آی وی بریج از تکنولوژی ۲۲ نانو متری استفاده شده و هدف اصلی اینتل از تولید پردازنده های هزول haswell ، کم کردن توان مصرفی پردازنده ها و همچنین نفوذ بیشتر در دستگاه های قابل حمل و سبک مثل آلترابوک ها و تبلت ها که الان بیشتر از پردازنده های ARM استفاده میکنن . در پست .

پردازنده برادول Broadwell چیست ؟

نسل پنجم core i

 cpu های برادول : حافظه کش سطح یک ۶۴ کیلوبایت ، کش سطح دو ۲۵۶ کیلوبایت و کش سطح سه بین ۲ تا ۶ مگابایت . حافظه کش سطح چهار از نوع eDRAM هم فقط در پردازنده های برادول با گرافیک مجتمع Iris Pro وجود داره با مقدار ۱۲۸ مگابایت

■ سوکت های مورد استفاده در CPU برادول : سوکت ۱۱۵۰ ، سوکت rPGA 947 ، سوکت BGA 1364 و سوکت ۲۰۱۱ ورژن ۳ .

■ پردازنده گرافیکی مجتمع در برادول : مدل های HD ۵۳۰۰  و HD ۵۵۰۰  و HD ۵۷۰۰P و HD ۶۰۰۰  و HD ۶۱۰۰  و HD ۶۲۰۰ و HD ۶۳۰۰P و HD Graphics

■ پردازنده های موجود در نسل Broadwell : مدل های core i3 و core i5 و core i7 و core m و پنتیوم و سلرون و  Xeon

قبل از پردازنده های برادول Broadwell ، پردازنده های سری Core ، تو ۳ تا دسته بندی خلاصه میشدن : Core i5 ، Core i3 و Core i7 . اما بعد از ورود پردازنده های برادول ، سری جدیدی از CPU های Core معرفی شدن به نام intel Core M . .

پردازنده اسکای لیک Skylake چیست ؟

نسل ششم core i

■ اسکای لیک اینتل به ۴ گروه بزرگ تقسیم شدن . سری S که همشون مخصوص دسکتاپ هستن ، سری U که مخصوص آلترابوک ها و لپ تاپ های فوق سبک هستن ، سری H که مخصوص لپ تاپ های معمولی اما قدرتمند هستن و سری Y که مخصوص تبدیل پذیر ها ( هم تبلت هم لپ تاپ ) و تبلت ها هستن .

■ Skylake با پسوند S نداریم و حرف S فقط گروه دسکتاپ رو نشون میده . در گروه دسکتاپ ، cpu ها ۴ تا پسوند دارن . حرف R که مخصوص آل این وان ها All in One طراحی شدن . یعنی این پردازنده ها روی مادربورد لحیم میشن و نمی تونین تعویض شون کنید . حرف T که در هر گروه ، کم مصرف ترین پردازنده رو با پسوند T نشون میدن . مثلا پردازنده اسکای لیک Core i7 6700 یه پردازنده معمولی با TDP حدود ۶۵ وات هست اما اگه همین مدل پسوند T داشته باشه یعنی ۶۷۰۰T ، اون موقع TDP اش میشه ۳۵ وات . هر چی TDP کمتر باشه یعنی cpu کم مصرف تره .

Intel-logo.svg■ هرچیcpu اسکای لیک با پسوند H و یا HQ دیدین یعنی مخصوص لپ تاپ هستن . مثلا لپ تاپ ایسوس ROG GX700VO پردازنده اسکای لیک مدل ۶۲۸۰HK داره . قیمت این لپ تاپ حدود ۱۴ میلیون تومنه !

■ هر پردازنده اسکای لیک که پسوند K داره دیگه آخرت پردازنده اس . مثلا تو سری Core i7 مدل ۶۷۰۰K قوی ترین مدله و تو سری Core i5 هم مدل ۶۶۰۰K قوی ترینه . حرف K یعنی این cpu برای انجام اورکلاک بازه . این مسئله در مورد لپ تاپ هم صدق میکنه ، همون مدل cpu  ای که دو خط بالاتر معرفی کردم یعنی ۶۲۸۰HK ، اورکلاک هم میشه .

■ اونایی که حرف Q دارن ، بارها گفتم که مخفف Quad هست به معنی چهارتایی . این سی پی یو ها یعنی قطعا ۴ هسته ای هستن ، نه بیشتر نه کمتر . مثل پردازنده اسکای لیک Core i5 6300HQ .

■ Core i7 اسکای لیک مخصوص دسکتاپ ، همشون ۸ مگابایت حافظه کش Cache دارن . کلا ۴ تا دونه Core i7 توی دسکتاپ معرفی شده . cpu های Core i5 دسکتاپ هم همشون ۶ مگابایت کش دارن .

■ پردازنده های سری Y همون سی پی یو های سری Core m هستن . سری Core m سه تا زیر مجموعه داره . Core m3 و Core m5 و Core m7 که مسلما Core m7 از هموشن قوی تره . از نظر ابعاد و اندازه ، فقط پردازنده های  Core m هستن که از نسل قبلیشون کوچیک تر شدن . بقیه پردازنده ها تغییر زیادی نکردن .

■ درcpuهای Skylake ، فقط اونایی که گرافیک Iris دارن ، حافظه کش سطح ۴ هم دارن ، بقیه تا کش سطح سه دارن . پردازنده های core m در نسل Skylake کلا حاظه کش سطح ۴ ندارن .

■ مثل همیشه ، هرچی عدد مدل پردازنده بیشتر باشه ، پردازنده بهتره . حالا این بهتر بودن می تونه توی گرافیک باشه یا توی پردازش خود سی پی یو یا هر چیز دیگه ای . مثلا مدل Skylake 6600 از مدل ۶۴۰۰ بهتره . یعنی در واقع سرعت کلاک پالسش بیشتره .

 پردازنده های اسکای لیک : حافظه کش سطح یک ۶۴ کیلوبایت ، کش سطح دو ۲۵۶ کیلوبایت و کش سطح سه بین تا ۸۱۹۲ کیلوبایت . حافظه کش سطح چهار از نوع eDRAM هم فقط در پردازنده های Skylake با گرافیک مجتمع Iris وجود داره با مقدار ۶۴ مگابایت و مقدار ۱۲۸ مگابایت در گرافیک Iris Pro . در مورد

■ اسکای لیک از تکنولوژی ساخت ۱۴ نانومتری و همینطور معماری  اسکای لیک x86 استفاده می کنه . در مورد تکنولوژی ساخت هم تو پست ”

■ سوکت های مورد استفاده در CPU اسکای لیک : سوکت LGA 1151 ، سوکت BGA ۱۵۱۵ ، سوکت BGA 1356 و سوکت BGA 1440 . سوکت های LGA در کامپیوتر های رومیزی استفاده میشه و سوکت های BGA در لپ تاپ و گوشی و تبلت .

 

نکات ریز اما مهمی که باید برای شناسایی انواع core i7 بدانید .

همه داستان رو گفتم تا به این جا برسیم . اصن اصل قضیه اینجاست که چجوری بفهمیم این اعداد و ارقام و حروفی که بعد از ارقام مشخصه میان نشون دهنده چی هستن . پس همراه من باشید .

■core i7 برای کامپیوتر های رومیزی به هیچ وجه دو هسته ای نداره . همگی ۴ هسته ای به بالا .

■ خانواده نهالم از سندی بریج ضعیف تر و سندی بریج از آی وی بریج ضعیف تر .

■ نهالم ۴۵ نانومتری ، سندی بریج ۳۲ نانومتری و آی وی ۲۲ نانومتری است .

■ پردازنده های نهالم ( نسل اول پردازنده های core i7 ) چه برای لپ تاپ چه برای PC با ۳ رقم مشخص می شن و این وجه تمایز اونا با نسل دو و سه یعنی سندی بریج و آی وی بریجه .

■ سندی بریج و آی وی بریج چه برای لپ تاپ چه برای PC با ۴ رقم مشخص میشن .

■ core i7 که با اعداد ۶۰۰ ، ۷۰۰ ، ۸۰۰ و ۹۰۰ شروع میشن ( مثل core i7 960 ) همگی جزء معماری نهالم یا نسل اول هستن . هم در لپ تاپ و هم در PC .

■ پردازنده های Core i7 چه در لپ تاپ و چه در PC اگه با رقم ۲ شروع بشه قطعا از خانواده سندی بریج هست . مثل Core i7 2620M .

■ در کامپیوتر رومیزی پردازنده core i7 که با عدد ۳۸ و ۳۹ شروع بشه قطعا از خانواده سندی بریج مدل E است . در غیر این صورت اگه با رقم ۳ شروع شه از خانواده آی وی بریجه .

■ در لپ تاپ ( تاکید می کنم در لپ تاپ ) هر پردازنده Core i7 که با رقم ۳ شروع بشه قطعا از خانواده آی وی بریج هست . مثل core i7 3520M .

■ در پردازنده های کامپیوتر رومیزی حرف k نشان دهنده اینه که CPU به اصطلاح Unlocked است یعنی قفل نشده و کاربر میتونه عمل اورکلاک رو انجام بده . ولی در پردازنده هایی که حرف K ندارند این امکان وجود نداره .

■ حرف S در پردازنده های PC به معنی پردازنده کم مصرف است .

■ حرف T در پردازنده های PC به معنی پردازنده خیلی کم مصرف است .

حرف X نشان دهنده نسخه Extreme است که در یک خانواده از پردازنده ها ، پردازنده ای که با پسوند x مشخص شده دارای سرعت کلاک بیشتری است . ضمن اینکه این پردازنده ها قابلیت اورکلاک رو هم مثل پردازنده های با پسوند k دارن . پردازنده های core i7 که پسوند X دارند قطعا ۴ هسته ای به بالا هستند .

■ حرف M در پردازنده های لپ تاپ استفاده میشه و ابتدای کلمه Mobile به معنی سیار یا همراه است .

■ حرف Q که در پردازنده های لپ تاپ استفاده میشه ابتدای کلمه Quad به معنی ۴ هسته ای است .

■ حرف L در پردازنده های لپ تاپ ابتدای کلمه Low Power به معنی کم مصرف است .

■ حرف E در پردازنده های لپ تاپ ابتدای کلمه Embedded به معنی جاساز شده است . در واقع این پردازنده ها در سیستم های Embedded قرار میگیرن . سیستم های Embedded به سیستم هایی گفته میشه که همه چیز آن از قبل باهم تنظیم شده و برای تعویض قطعه ای از روی بورد باید لحیم قطعه را جدا کنید . پردازنده های Embedded معمولا کم مصرف تر از دیگر پردازنده ها هستند ، حجم کمتری دارند و روی بورد لحیم میشن ( SMD ) . از سیستم های embedded میشه به مودم هایی که همین الان باهاش به اینترنت وصل شدین اشاره کرد .

intel-logo-1280x1024نمونه ای از پردازنده embedded

 

■ حرف U در پردازنده های لپ تاپ ابتدای کلمه Ultra Low Power به معنی خیلی خیلی کم مصرف است . این پردازنده ها در یک خانواده جزء پردازنده هایی با کمترین سرعت کلاک پالس هستند .

■ پردازنده های ۳ رقمی core i7 به غیر از سری که با رقم ۶ شروع میشه مثل core i7 620M ، بقیه همه ۴ هسته ای هستند .

■ cpu هایی که دارای دو حرف مشخصه هستند نیز مثل حروفی که در بالا گفتم تعریف میشن مثلا پردازنده core i7 620UE یعنی پردازنده خیلی خیلی کم مصرف ( Ultra Low Power ) و به صورت Embedded .

■ در یک خانواده مثل bloomfield ، پردازنده ها با رقم ۹ شروع میشن مثل core i7 920 .  در این خانواده هر چی عدد بعد از رقم ۹ بیشتر باشه ، سرعت پردازنده یا ویژگی های اون پردازنده بهتره . مثال می زنم که جا بیفته . سرعت کلاک  core i7 920 حدود ۲.۶۷ گیگا هرتزه ، کلاک core i7 930 حدود ۲.۸ گیگه و کلاک core i7 940 حدود ۲.۹۳ گیگه . حالا این مسئله برای تمام خانواده ها مثل سندی بریج و آی وی بریج صدق میکنه . البته همیشه اینطور نیست اما ۹۸ درصد مواقع درسته .

intel-core-x-series-family

1 نظر
  1. محمد می گوید

    سلام خسته نباشید الان سری k قوی تره یا سری x

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.